Catamaran - Base Šibenik/Marina Mandalina

Length: 11.93 m
Cabins: 5 (4+1)
Berths: 11 (8+2+1)
WC / Shower: 4
Details

Length: 11.93 m
Cabins: 5 (4+1)
Berths: 11 (8+2+1)
WC / Shower: 4
Details

Length: 12.37 m
Cabins: 5 (4+1)
Berths: 11 (8+2+1)
WC / Shower: 3
Details

Length: 12.37 m
Cabins: 5 (4+1)
Berths: 11 (8+2+1)
WC / Shower: 3
Details

Length: 13.60 m
Cabins: 6 (4+2)
Berths: 11 (8+2+1)
WC / Shower: 4
Details


Motoryacht - Base Šibenik/Marina Mandalina

Azimut Magellano 53
MAGELLANO
Length: 16.90 m
Cabins: 5 (3+2 crew)
Berths: 8 (6+2 crew)
WC / Shower: 3 (2+1crew)
Details


Sailing yachts - Base Šibenik/Marina Mandalina

Delphia 31
GALA
Length: 9.78 m
Cabins: 2
Berths: 6 (4+2)
WC / Shower: 1
Details

Delphia 37.3
LE SOLEIL
Length: 11.14 m
Cabins: 3
Berths: 8 (6+2)
WC / Shower: 1
Details

Elan 45 Impression
IBISS
Length: 13.85 m
Cabins: 4
Berths: 10 (8+2)
WC / Shower: 2
Details

Bavaria 46 Cruiser
SAKARUN I
Length: 14.40 m
Cabins: 4
Berths: 9 (8+1)
WC / Shower: 3
Details

Bavaria 46 Cruiser
BALIGOT
Length: 14.40 m
Cabins: 4
Berths: 9 (8+1)
WC / Shower: 2
Details

Delphia 47-4
TEAM ADVENTURE
Length: 14.48 m
Cabins: 4
Berths: 10 (8+2)
WC / Shower: 2
Details

Delphia 47-4
CRYNOline
Length: 14.48 m
Cabins: 4
Berths: 10 (8+2)
WC / Shower: 2
Details

Elan 494 Impression
ROMANA III
Length: 14.85 m
Cabins: 6 (5+1)
Berths: 12 (10+2)
WC / Shower: 2
Details

Bavaria 50 Cruiser
ROMANA II
Length: 15.40 m
Cabins: 5
Berths: 11 (10+1)
WC / Shower: 3
Details